Home

Radon i hus blåbetong

Beställ mätning av radon i hus - Noggrann mätning på 10 daga

Beställ snabbt en vattenanalys här. Ta enkla prover & skicka in till oss Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium som sönderfaller till radon. Blå lättbetong (ofta kallad blåbetong) är farlig på så vis att den avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Att ett hus är byggt med blåbetong innebär dock inte per automatik förhöjda radonhalter i inomhusluften Blåbetong är ett byggnadsmaterial som användes från 1929 och fram till slutet av 70-talet. I blåbetongen finns Radium som när det sönderfaller bildar radongas. Radongas är mycket lättflyktig och på så sätt blir det radon i huset. Blåbetongens historia. Blåbetong eller blå lättbetong är en form av gasbetong Tyvärr har mängder av hushåll runt om i Sverige är byggdts på blåbetong som på grund av alldeles för höga halter av radon och är direkt hälsofarliga. Genom att visats dagligen i en bostad som är byggd av blåbetong så utsätts man för en halt av radon som på lång sikt kan vara skadlig Ett hus med lågstrålande blåbetong i innerväggar i källarplanet har vanligtvis inga stora radonproblem (om det inte finns markradon), medan ett hus med den högstrålande varianten kan få värden uppåt 500 Bq/m³. Hur löser man problem med blåbetong i hus? Den vanligaste åtgärden är att öka luftväxlingen i huset

Vi hjälper dig att enkelt göra en vattenanalys av ditt dricksvatte

Att ett hus består av blåbetong innebär inte automatiskt att det är förhöjda radonhalter. Det spelar stor roll vilka delar av ett hus som består av blåbetong, vilken sorts blåbetong som använts och hur ventilationen är. Enda sättet att ta reda på om det finns ett radonproblem är att mäta. En mätning av gammastrålningen från t ex en vägg kan avslöja om den innehåller blåbetong I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande. Om radonet kommer från marken. Täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion

Gränsvärde radon i vatten - Vi analyserar ditt vatte

Om blåbetong har använts i inner- och ytterväggar samt bjälklag i huset kan det, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, orsaka radonhalter på upp till 1 000 Becquerel per kubikmeter. Rekommendationen är att värdet inte bör överstiga 200 Becquerel för att uppnå en god inomhusmiljö, vid högre värden än så bör åtgärder sättas in Fråga: Ett hus vi funderar på att köpa är delvis byggt i blåbetong. Radonmätningar direkt mot väggarna ligger på runt 60-70. Är det riskfyllt höga värden? Vad kan man göra för att minimera riskerna? Fungerar radontapet? Skulle träpanel på vägarna sänka värdena? Svar: Jag förstår inte dina angivelser om radonvärden på 60-70 Blåbetong. En första kontroll för att veta att det är markradon är att kolla byggåret. Är huset byggt mellan 1929 och 1975 kan det innehålla blåbetong. - Har du ett hus som är från 1980 eller senare, med kommunalt vatten. Då är det markradon Ingmar Nilsson. Men om det är byggmaterialet som är boven då Blåbetong och radon är alltid en het potatis när de gäller husköp, min personliga åsikt är att den har större påverkan på köparna än den egentligen behöver. Givetvis ska man ta i beakt att göra så mycket man kan för att få ner värdena och dess kostnad är det egentligen bara lättbetong med alunskiffer- inblandning, så kallad blåbetong, som kan medföra förhöjd radonhalt i inomhusluften. Sådan lättbetong tillverkades i. Sverige fram till år 1975 och före- kom på marknaden ytterligare några år därefter. Av alla fabriker som tillverkat lättbetong i Sverig

Radon i huset - Lär dig mer om radon i hus | dinbyggare

Radonhalten i ett hus kan direkt bero på hur mycket blåbetong som har använts i byggnaden och hur stor radioaktivitet betongen har. Men strålningsintensiteten beror också på hur tätt ytskiktet i väggar av blåbetong är och hur effektivt ventilationen fungerar Särskilt i byggnader där det finns en källare är det vanligt med radon eftersom väggarna är exponerade mot den omgivande marken mer. Mellan slutet av 20-talet och mitten av 80-talet var det också vanligt att man byggde hus med blåbetong, ett slags lättbetong som också innehöll uranhaltiga komponenter

Hur farligt är det med blåbetong i hus? - Radonova

- Om radonet i ditt hus kommer från blåbetong rekommenderas att ventilera bort radonet, vilket är betydligt enklare än att byta ut all blåbetong som ofta inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart. Kommer radonet istället från marken kan du täta grundkonstruktionen Gammamätning för att identifiera blåbetong i hus De flesta upptäcker blåbetongen som orsak till förhöjda radonhalter genom en radonmätning. Vid en radonmätning mäter du framförallt om radonet i din bostad överskrider 200 Bq/m³ och därmed blir en hälsorisk Åtgärder för radon i hus. Beroende på radonproblematiken är olika typer av åtgärder mer eller mindre effektiva. Markradon löses vanligtvis med hjälp av tätningar, radonsug eller ökad ventilation. Förekommer blåbetong i byggnadsmaterialet kan mer eller mindre omfattande ventilationsåtgärder vara nödvändiga Radonhalten från blåbetongväggar går att åtgärda antingen genom mer ventilation eller genom att riva väggarna. Betongen kan också finnas i bjälklag. Radonsanering för markradon består mycket i att täta till exempel rörgenomföringar så att radonet inte kommer in i huset

Ventilation - Wixners Plåt & Ventilation i Norrbotten

Blåbetong, vad är det? Var finns och hur åtgärdas radon

 1. dre mängd lufthärdad lättbetong
 2. Det finns däremot så kallad blåbetong, som användes till husbyggnad under 1900-decenniet, som utger höga radonhalter. Vattnet som används i huset. Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Annars är det ovanligt med radon i kommunalt hushållsvatten. För hög radonhalt ökar risk för sjukdoma
 3. Radon - det osynliga giftet som kan orsaka lungcancer. Varje år drabbas 500 personer i Sverige av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att ca 400 000 bostäder har för höga halter av radon, det vill säga att inomhusluften innehåller mer än gränsvärdet 200 Bq per kubikmeter luft

Radon i blåbetong AlltOmRado

Radon i hus kan komma från: Marken; Byggmaterialet (ofta blåbetong) Vattnet; Ibland förekommer en kombination av till exempel markradon och radon från byggmaterial. Markradon. Marken är faktiskt den allra vanligaste radonkällan Det byggnadsmaterial som i dagligt tal kallas blåbetong kan bilda radon i sådan mängd att radonhalten inomhus kan bli förhöjd, dvs. över riktvärdet som är 200 Bq/m 3 inomhusluft. En annan benämning är blågrå lättbetong, vilket säger mer om materialet Radon är efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer och Strålskyddsinstitutet beräknar att cirka 500 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon. Därför finns det gränsvärden för vilka radonhalter det får vara i hus och fastigheter. 400 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) är riktvärdet för befintliga byggnader

När hus till stor del är byggda med blåbetong och inte har några betydelsefulla problem med radon från marken så är den bästa metoden att späda ut radonhalten i inomhusluften genom att förbättra ventilationen Innehållet av uran i blåbetongen innebär att lättbetongen avger gammastrålning och gasen radon som bildas när uranet sönderfaller. Tillverkningen av alunskifferbaserad lättbetong upphörde 1975, men ända fram till 1985 har det byggts hus av blåbetong Blåbetong och blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial som är baserade på sten. Det användes under de här årtalen i inner- och ytterväggar, i bjälklag och även i grunden fram till 1978 Helsingborg har cirka 8 000 småhus som är byggda under den tid då blåbetong användes (1929 - 1980). Blåbetong som avger höga halter radon är sällsynt i Helsingborg men det finns några områden från 50- och 60-talet med stenhus där blåbetong använts i större omfattning. Blåbetong i huset ger dock inte alltid höga radongashalter

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät mot marken. Detta gäller även i så kallade lågriskområden Radon avges från alla byggmaterial bestående av sten. Till exempel tegel, betong och lättbetong. Normalt sett är radiumhalten i byggmaterial så pass låg att någon radongas inte är nämnvärd. Det finns dock, tyvärr, undantag: - Alunskifferbaserad lättbetong, även kallat blåbetong . Användes för husbyggen mellan 1929 och 1975 Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Allt byggmaterial baserad på sten avger radon i olika mängder även om blåbetongen är den som avger mest radon. Blåbetong använt i både inner- och ytterväggar samt i bjälklagkan kan orsaka radonhalter på ca 1000 Bq/m3

Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic Om du har mätt radon och fått förhöjda värden finns det åtgärder du kan göra. - Om radonet i ditt hus kommer från blåbetong rekommenderas att ventilera bort radonet, vilket är betydligt enklare än att byta ut all blåbetong som ofta inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart

Blå lättbetong (ofta kallad blåbetong) är farlig på så vis att den avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Att ett hus är byggt med blåbetong innebär dock inte per automatik. Blåbetong användes från 1929 till slutet av 1970-talet och före­kommer oftare i hus från 1960-talet och början av 1970-talet. Radon från vatten Vatten från jordlager och berggrund innehåller radon Det är särskilt viktigt att mäta radon om du bor i ett område där radonhalten i marken är hög, vilket du kan få reda på genom att kontakta kommunens miljökontor. Blåbetong. En annan högriskfaktor är om du anar att ditt hus kan vara byggt med blåbetong

Blåbetong - vad är det? - Rade

Radon från byggnadsmaterial. Radon från byggnadsmaterial finns främst i hus byggda av blåbetong. Blåbetong har använts främst som mellanväggar men även som bjälklag och bjälklagsfyllning i hus byggda mellan 1929-1975. I dessa hus kan det vara särskilt viktigt att mäta radonhalten Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan finnas i olika mineraliska byggmaterial (främst blå lättbetong), i vatten och i berggrunden. Radon ökar risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön och att hela 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter

Radonkällor i inomhusluften - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. Radon kan också finnas i dricksvatten, speciellt i vatten från bergborrade brunnar. Radon i vatten övergår lätt till inomhusluften när man använder vattnet. Läs mer om radon, radium och uran i brunnsvatten. Byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig radon. I de allra flesta fall är mängden så liten att den inte har någon betydelse
 2. Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen finns naturligt i berggrunden, grus och sand och kan därför också finnas i dricksvatten och i hus med betongplatta. I hus byggda mellan 1926-1976 användes byggnadsmaterial (blåbetong) som innehåller radon. På sikt kan höga halter av radongas.
 3. Speciellt i hus som till stor del är byggda med blåbetong är en bra ventilation viktig. Genom att ta in frisk luft utifrån späds radonhalten i inomhusluften ut. I flerbostadshus och i allmänna lokaler ska ventilationens funktion kontrolleras regelbundet för att uppfylla reglerna för obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK-besiktning

Radon är dock något du som boende i ett hus med källare bör undersöka även om du inte planerat att renovera. Och eventuell förekomst av radon kan i sig utgöra en god anledning att överväga en källarrenovering. Om du konstaterat att det finns radon i din källare finns det flera saker att beakta inför renoveringen Radon förekommer normalt i berggrunden, men beroende på vilka mineral som ingår och hur marken är beskaffad, är radonhalten högre i vissa områden och lägre i andra. Generellt kan man säga att hus som är byggda i områden med lera, löper låg risk att drabbas av radon från marken, eftersom vattnet i leran hindrar radonet från att ta sig in i huset Radon kan komma från marken, vilket är den vanligast förekommande källan för radon, från vattnet eller från äldre byggnadsmaterial. Alla byggnadsmaterial av sten innehåller radium som kan sönderfalla till radongas, men det är främst blåbetong, som användes mellan 1929 och 1975, som kan avge höga halter radon Hundratusen barn i Sverige bor i hus byggda av blåbetong. Det ökar risken för dem att drabbas av leukemi. Ett av dem dör i sjukdomen varje år på grund av sitt boende, antyder en ny studie

Radon från byggnadsmaterial kommer i regel endast från lättbetong med alunskiffer, så kallad blåbetong. Tillverkningen av blåbetong pågick mellan 1929-1975. Hur materialet påverkar radonhalten i inomhusluften beror bland annat på mängden blåbetong, ventilationen i byggnaden etc Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m³.Radon finns i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset; blåbetong i.

Radon finns nästan överallt; i marken, i hushållsvattnet, i byggnadsmaterial i stora eller små mängder. Radon är näst efter att röka den vanligaste orsaken till att folk får lugncancer och varje år dör väldigt många på grund av att de kanske bor i hus där det finns en hög radonhalt Radon finns överallt, i marken, luften, vattnet och även där vi bor. I bostäder kan radon komma från tre källor: Marken under och runt om huset; Byggnadsmaterialet, till exempel från blåbetong; Ditt vatten hemma (framförallt om du har egenborrad brunn) Olika geografiska områden i Sverige har olika stora risker för markradon Radon kan också finnas i dricksvatten, där det övergår till inomhusluften vid användning av vattnet inne i bostaden. Byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig radon. Det enda sättet att veta en bostads radonhalt är att mäta. har ett hus byggt med blåbetong Bland byggnadsmaterialen är så kallad blåbetong den största källan till radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929-1975. Många hus som är byggda med källare eller suterrängvåning under den här tiden kan innehålla blåbetong

Sanera radon - Boverke

Blåbetong i hus - fakta och åtgärder Byggahus

 1. Mäklaren säger att radon inte finns i huset vi vill köpa eftersom grannen har låga värden. Fel. Man måste mäta alla hus för att vara säker. Husets täthet mot mark och markförhållanden varierar även i identiska radhus. Ena grannen kan ha 20 Bq/m3 och den andra grannen 20000 Bq/m3, i identiska hus. Det som styr radonhalten är
 2. Blåbetong som användes i husbyggnation från 1929 till 1975 avger mer radon än annat byggnadsmaterial. Vi kan inte veta om det förekommer blåbetong i våra hus. Radon i hushållsvatten förekommer inte där man har en ytvattentäkt eller, som hos oss, får vatten från ett kommunalt vattenverk
 3. Radon kommer oftast från marken och tränger in i husgrunden. Hus som har byggts före 1979 kan vara byggda av blå lättbetong, som avger radon. Höga halter radon ökar risken att man ska utveckla lungcancer. Risken är störst för rökare. Kontakta oss på miljökontoret om du vill veta mer, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan
 4. Hus på krypgrund klarar sig ofta bättre mot radon än hus som är byggda med platta på mark. På 50- 60- och början av 70- talet var det vanligt att använda blåbetong när man byggde hus. Det man inte visste då var att blåbetongen är en källa till radon. I hus byggda med blåbetong kan radon utsöndras från golv, väggar och tak

Radon i blåbetong - KÖPA-HUS

 1. RadonAssistans i Skåne AB. Fåglasång 541. 247 35 Södra Sandby. tel: 0709 31 31 71. Skicka e-post. Öppna vår facebook-sida. Godkänd för F-skatt och ansvarsförsäkrad
 2. Lyssna Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste [
 3. Radon. Miljöenheten i Herrljunga kommun har tillsynsansvar över radon enligt miljöbalken. I miljöenhetens ansvar ingår det att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att miljöenheten kan kräva att bostadsrättsföreningen undersöker radonhalten i din bostad
 4. Radon. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet om du har egen brunn. Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Här finner du kort information om radon
 5. Radon kommer från marken under och runt om huset, från vatten som används i hushållet eller från vissa sorters byggnadsmaterial. Om du bor i ett hus med blåbetong eller om ditt hus ligger på en berggrund som misstänks innehålla radon är det därför extra viktigt att utreda radonförekomsten
 6. ska radonhalten
Blåbetong i hus - fakta och åtgärder | Byggahus

Radon. Har du koll på radonhalterna i din bostad? Om inte, passa på att mäta när det är det säsong för att mäta radon. Radonmätningar i hus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat Radon i mark. 1989 gjorde Sveriges Geologiska Institut en översiktlig undersökning av markradonhalter i Höörs kommun. Av den framgick att större delen av kommunen utgörs av mark med normal eller låg risk för radonförekomst. Av Sveriges totala yta är 70 procent normalrisk-, 20 procent lågrisk- och 10 procent högriskmark för radon

Radon kan även komma från vissa byggnadsmaterial som exempelvis blåbetong. Här kan du läsa mer om radon och radonsanering. Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till 25 000 kr i bidrag när du sanerar ditt hus. Mer information om radon och det nya radonbidraget finns på bovarket.se Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större risk är det att din hälsa påverkas. Att mäta radon är enkelt och är alltid en bra investering, både för hälsan och för värdet på din fastighet Blåbetong är ett mycket vanligt byggnadsmaterial i hus byggda fram t.o.m. 1978 då materialet förbjöds att användas vid byggande av bostäder. Felaktigt är det många som tror att blåbetong är den enda orsaken till radon i inomhusluft. Tvärtom orsakar radon från marken betydligt större problem med radon än vad blåbetong gör

Åtgärda radon - viivilla

Hus av blåbetong med höga radonvärden Byggahus

Radonmätning - Besiktningsbolaget

Radon i bostaden - orebro

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet (särskilt från så kallad blåbetong, benämns även som gråblå lättbetong) eller från hushållsvattnet i djupborrade dricksvattenbrunnar. Radon finns naturligt i berggrunden och i jordarter som innehåller uran. I Malmö finns både låg- och normalriskområden gällande markradon Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och när radon bildas kan gasen ta sig upp till markytan och in i våra byggnader. När radon i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar som är radioaktiva metallatomer och är i gasform som varken syns eller luktar. Radon kan finnas i [ Radon . Radon är en gas som bildas när ett radioaktivt grundämne radium sönderfaller. Radon gör människor sjuka om de får för mycket i sig. Radon kan ta sig upp ur marken och in i ditt hus genom läckage från grund. Det är luktfritt och osynlig men kan upptäckas genom mätning med en spårfilmsdosa eller med speciella mätinstrument

 • Hauz Khas cafe.
 • P2P lån med skuldsaldo.
 • Ringämne Silver.
 • Brexit investment management.
 • Biogas bränsle.
 • TNT pallet verzenden.
 • Mocean Energy stock.
 • U blox NINA B4.
 • Saco administratör lön.
 • 1978 dime no mint mark.
 • BTC inloggen.
 • Ryssland statsskick.
 • Virtual world currency exchange.
 • IShares Electric Vehicles and Driving Technology forecast.
 • Volvo Cars event.
 • Metso Ersmark kontakt.
 • Acheter Ethereum PayPal.
 • Hyra ut fritidshus aktiebolag.
 • Taxfix Support e mail.
 • Kassaflödesanalys koncern mall.
 • Förvärvstillstånd Värmland.
 • Robo advisor ETF.
 • Where to buy and send bitcoin Reddit.
 • H1z1hunt.
 • ING Dagbericht beleggen.
 • Stiftung Warentest Saug Wischroboter.
 • Koka buljong på ben.
 • Imovane abstinens hur länge.
 • Trademark svenska.
 • Betterment.
 • På väg mot läraryrket mau.
 • Steuergesetz Luzern.
 • Krypto Korrektur heute.
 • Point Pay Ltd.
 • Mikrovågor Fysik.
 • Kiinteistöjohtaminen koulutus.
 • NIC ASIA opening time during lockdown.
 • Sand Table for kids.
 • Andrew Carnegie Facts.
 • Bästa e cigg.
 • Wink coin market cap.