Home

Byggegrense plan og bygningsloven

§ 29-4 Departementets tolkingsuttalelse - Forholdet mellom

Byggegrense og byggelinje er ikke nærmere definert i plan- og bygningsloven. Begrepene må imidlertid anses som viktige planverktøy og styringsparametre for reguleringsmyndighetene for å angi nærmere bruk og avgrensning av byggeområde i plan Vi viser til fylkesmannens brev 29. mars 2019. Fylkesmannen stiller spørsmål om rekkevidden av byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i forhold til kravet om byggegrense i plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd. Fylkesmannen viser til flere brev fra departementet der dette er kommentert

§ 1-8 tredje ledd - Spørsmål om byggegrense i strandsonen

 1. Plan- og bygningsloven § 70 pkt 2 11 Høyde/avstand Høyde er gjennomsnittlig gesimshøyde mot vedkommende nabogrense (TEK § 4 2) Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabogrense. For byggverk med gesims eller andre fremspring økes avstanden tilsvarende det fremspringet overskrider 1 meter. (TEK.
 2. nelig del (§§ 1-1 - 2-3) Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1-1 - 1-9) § 1-1. Lovens formål § 1-2. Lovens virkeområde § 1-3. Tiltak som er unntatt fra loven § 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene § 1-5
 3. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1-1 - 1-9) Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv. (§§ 2-1 - 2-3) Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen (§§ 3-1 - 3-7) Kapittel 4
 4. Det kan være fastsatt både strengere eller lempeligere byggegrenser i kommuneplan eller reguleringsplan, som da gjelder foran plan- og bygningslovens generelle regler. Dette er for eksempel praktisk i sentrumsområder hvor bygningene fysisk plasseres inntil hverandre med brannskiller eller i områder med farlig virksomhet hvor det av sikkerhetsårsaker er nødvendig med større avstand mellom bygningene

byggegrenser fastsatt i eldre kommune(del)plan og eldre reguleringsplan eller bebyggelsesplan, jf. plan- og bygningsloven § 20-6 siste ledd. Etter vegloven § 29 første ledd første punktum gjelder den byggegrensesavstanden som e Kommunen kan fastsette byggegrense i 100-metersbeltet langs vassdrag eller i deler av beltet, ifølge plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 5. Kommunen har plikt til å vurdere dette for vassdrag som har betydning for naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv. Det følger av plan- og bygningsloven § 1-8 femte ledd

Plan- og bygningsloven § 29-4 gir bygningsmyndighetene hjemmel til å styre bl.a. byggverkets plassering på tomta, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde ved behandling av byggesøknader. Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning Konstruksjoner og anlegg omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a). Søknaden etter pbl § 20-3 skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jf pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-4), og skal forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen (jf kap 23)

pliktige tiltak behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven. Fra 1. juli 2015 er det innført forenklinger i byggesaksforskriften. Dette innebærer at noen tiltak vil bli fritatt fra søknadsplikt hos kommunen. Man må likevel påse at tiltak man ønsker å gjennomføre er i samsvar med gjeldende arealplan, og Dispensasjon fra byggegrense mot nabo. Når det gjelder reglene om avstand til nabogrense, fremgår det av plan- og bygningsloven § 29-4 at byggverket skal ha avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde, og ikke under 4 meter

Protester mot restaurant på Slottet

Saken gjelder dispensasjon fra byggegrense i gjeldende detaljreguleringsplan. Dersom det skal gis dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven eller planer gitt i medhold av loven, må de kumulative vilkårene i § 19-2 annet ledd være oppfylt Hvis byggegrensen ikke er fastsatt i reguleringsplan eller i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, gjelder veglovens generelle byggegrenser. Veglovens byggegrenser måles fra midten av veien: 50 meter til riksvei; 50 meter fra fylkesvei; 15 meter fra kommunal vei; 15 meter fra gang- og sykkelve Spørsmål om rekkevidden av plan - og bygningsloven § 1 -8 hvor byggegrense er regulert Vi viser til fylkesmannens brev 12. januar 2018. Det stilles spørsmål om rekkevidden av forbudet i plan - og bygningsloven § 1 -8 andre ledd, jfr. tredje ledd. Spørsmålet er om det kreves dispensasjon fra forbudet i § 1 -8 der det er regulert en annen byggegrense og det skal bygges nærmere sjøen Plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyd I Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv til plan- og bygningsloven, H-2015-8, punkt 2.5 omtaler departementet forholdet mellom arealplan og avstandskravet i § 29-4 slik: «Der kommunen gjennom plan allerede har tatt konkret stilling til byggverkets avstand til nabogrense og byggverkets høyde, vil dette gå foran kravene i plan- og bygningsloven § 29-4

1. Dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven kap. 19 1.1 Hva er en dispensasjon? Dispensasjon etter pbl. § 19-2 betyr at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer fastsatt i medhold av loven. Dispensasjon er en «sikkerhetsventil» som ska Innenfor følgende byggegrenser tillates ikke bygge- og anleggstiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-4 og 20-5 med mindre annen avstand er fastsatt i reguleringsplan. Forbudet gjelder også landbruksveier og masseuttak tilknyttet landbruk Vesentlige terrenginngrep (terrenginngrep utover de som anses som «mindre fylling eller planering», jf. ovenstående), er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. byggesaksforskriften §§ 5-1 -5-5) Jernbane- og eiendomsvirksomheten skal sammen bygge opp om foretakets formål. I arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven er det Bane NORs hovedoppgave å ivareta sikkerhet og jernbaneinfrastrukturens arealbehov for å drifte, vedlikeholde, fornye, samt gjennomføre ny utbygging av jernbane, stasjoner og godsterminaler med tilhørende.

Plan- og bygningsloven §§ 4-3, 3-1 Når planen omfatter utbygging i tilknytning til jernbaneanlegg skal følgende sikkerhetsforhold vurderes: Beredskapsplasser ved lange tunneler Jernbanestøy og vibrasjoner Sikring mot ferdsel i spor Avsporing El-sikkerhet Tabell 2 For at tiltaket skal kunne realiseres, kreves det dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei. Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven på nærmere vilkår. Følgende vilkår må være oppfylt for at kommunen skal kunne gi dispensasjon • Oppføring av brygge omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a og b, både når det gjelder nybygging, endring eller vesentlig reparasjon. Søknadsplikten etter pbl § 20-2 gjelder også terrengendringer og konstruksjoner i sjø- og strandområder Hovedregelen i planhierakiet i plan- og bygningsloven er at den nyeste planen gjelder først. Så kan den nyeste planen si at den gamle planen gjelder. Videre gjelder en byggegrense i en plan for alle typer tiltak, dersom ikke planen selv unntar noen typer byggverk

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

 1. byggetiltak og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning
 2. dre det i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner er fastsatt en annen byggegrense, jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Rekkevidden av byggeforbudet ble vurdert i SOM-2014-2809, hvor Sivilombudsmannen (SOMB) tok stilling til hvorvidt byggeforbudet også gjelder for eldre reguleringsplaner, vedtatt før plan- og bygningsloven av 2008
 3. istrativenhet: 217: Opprinnelig planid: R00010
 4. Plan- og bygningsloven § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak
 5. jf. plan- og bygningsloven § 29-4 Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12
 6. NABOSAMTYKKE Etter plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4 I henhold til plan- og bygningslovens § 29-4 gir undertegnede eier(e) av eiendommen gnr._____, bnr._____ i Gjerdrum kommune, sitt samtykke til at det på naboeiendom Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt
 7. Fylkesmannen i Hordaland kom til at tiltakene var i strid med avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd og opphevet kommunens vedtak. Selv om tiltakene var inntegnet i nabogrensen i reguleringsplankartet, konkluderte Fylkesmannen med at det var nødvendig med uttrykkelig byggegrense i plan før avstandskravet i § 29-4 kunne anses fraveket

I den kommunen jeg nylig har bygget, er byggegrensen absolutt for hytte/hus, men du kan legge garasje og bod utenfor byggegrensen. Hvis tomta di ligger innenfor hundremetersbeltet, så har det akkurat kommet en innstramming rundt byggegrense: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret tolkningen av plan- og bygningslovens § 1-8, slik at det nå er et generelt byggeforbud innenfor. Hvis eiendommen din er uregulert fremgår byggegrense mot kommunal vei av veglova. Du er innenfor byggegrensen mot kommunal vei eller gangvei hvis du er nærmere denne enn 15 meter. Annet regelverk: det du bygger kan ikke være i strid med plan- og bygningsloven eller annet regelverk Plan- og bygningsloven (pbl) Byggtekniske områder. Mer om krav og regler til blant annet brannsikkerhet, energi, Ditt søk etter byggegrense og takutstikk ga 0 treff Om Direktoratet for byggkvalitet. Kontakt oss. Om oss. Presse og nyheter. Presse. Abonner på nyhetsbrev •Plan- og bygningsloven. -Krav om kartlegging og vektlegging av sumvirkninger i den enkelte sak. •Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 4: Skiller byggegrense i reguleringsplaner i strandsonen. -Byggeforbudet ble opphevet der det var vedtatt reguleringsplaner for utbygging Tidligere i år kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med lovkommentar der bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven gjennomgås. Den er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene). Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen til TEK17 for blant annet planløsning, våtrom.

Ukens tips: Byggegrenser - Estate Nyhete

 1. Alle ansatte og ledere (bygg, entreprenører - tekniske fag) som i sitt arbeid må forholde seg til kravene i Plan- og bygningslov, TEK17 og SAK10 med veiledninger. Les mer om Norsk Fagutdanning AS. Se flere kurs fra Norsk Fagutdanning AS (161) 6 Kurs i Plan og bygningsloven Påmeldingsskjema Kontakt os
 2. Plan- og bygningsloven § 1-8 angir bestemmelser om forbud mot bygging og andre tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder i hele kommunen så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Med dette som utgangspunkt e
 3. saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2
 4. •Etter plan- og bygningsloven § 1-8 skal det i 100-metersbeltet langs vassdrag tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. § 1-8 første ledd. Generelt er hensikten med bygge- og deleforbudet i strandsonen å fremme og legge til rette for friluftsinteresser. -Formål i plan
 5. kommuneplanen krever offentlig høring og ettersyn, jfr Plan- og bygningsloven. Rådmannen vil legge opp til politisk behandling av rapporten og deretter sende på høring et forslag til byggegrense langs sjø. Endelig vedtak av byggegrense og bestemmelser til områdene vil skje i etterkant av høringsprosessen. Vedlegg
 6. I plan- og bygningsloven av 2008 ble det gitt nye regler for dispensasjon. Bakgrunnen for de nye reglene var at tidligere dispensasjonspraksis førte til en uheldig utvikling i arealbruken, særlig i strandsonen og andre pressområder. I 2017 ble det gjort endringer i plan- og bygningsloven
 7. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og i Forvaltningsloven kapittel VI. Krav om erstatning. Dersom planvedtaket vil innskrenke dine fremtidige muligheter for utbygging, kan du ha visse muligheter til å kreve innløsning av ubebygd (del av) eiendom eller erstatning

- Svar: «Når det i kommuneplan etter plan- og bygningsloven av 2008 ikke er fastsatt byggegrense, vil lovens byggeforbud i strandsonen gjelde. Dette er en endring fra rettssituasjonen i plan- og bygningsloven av 1985. I denne situasjonen vil ny kommuneplan gå foran eldre reguleringsplan, se pbl §1-5 andre ledd Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Fylling og planering av terreng mot veg Dersom terrengarbeider gjennomføres innenfor byggegrense mot offentlig vei, vil tiltaket kreve søknad om dispensasjon etter Vegloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. fortolkning av overgangsbestemmelsen i pbl. § 34-2 fjerde ledd i forhold til kravet i § 1-8 tredje ledd om byggegrense i reguleringsplan innenfor 100-metersbeltet mot sjøen

Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser: Sjekk om du må søke. Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1 §29 - 4 i plan- og bygningsloven. Det er viktig å tenke på hvilke konsekvenser dette kan ha for deg og din eiendom. Du som nabo er aldri forpliktet til å gi en avstandserklæring, Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt

Reguleringsplanens byggegrense gjelder uavhengig om selve veien er overtatt eller driftes som kommunal vei. Rammeplan: • Plan- og bygningsloven § 29-4 • Teknisk forskrift TEK17 kap.6 • Grad av utnytting H-2300 • Kommuneplanens arealdel 2017-2035 plan- og bygningsloven § 12-5 1. bebyggelse og anlegg tegnet dato: 07.05.2019 målestokk 1:1000 detaljreguleringsplan med bestemmelser for: revisjoner: saksbehandling ifØlge plan-og bygningsloven varsel om oppstart planutvalgets 1.gangs behandling offentlig ettersyn i tidsrommet planutvalgets 2.gangs behandling kommunestyrets vedtak. Plan- og bygningsloven § 12-7 gir uttømmende rammer for hva det kan gis bestemmelser om. Bestemmelser og plankart er likeverdige og må stemme overens. Bestemmelser skal alltid ha hjemmel i plan- og bygningsloven. Bestemmelser brukes blant annet til å: Nyansere reguleringsformål, men uten at det blir motstrid mellom reguleringsformål og regulert byggegrense (eller byggelinje) som ikke er mot vei, vil departementet bemerke følgende: Byggegrense og byggelinje er ikke nærmere denert i plan- og bygningsloven. Begrepene må imidlertid anses som viktige planverktøy og styringsparametre for reguleringsmyndighetene for å angi nærmere bruk og avgrensning av byggeområde i plan byggegrense vil antagelig være det enkelttiltak som vil ha størst effekt i forhold til å styrke Plan- og bygningsloven setter krav om at arealendringer i kommuneplanens arealdel og rammer eller retningslinjer for arealbruk i regionale planer skal konsekvensutredes

Plan- og bygningsloven § 1-8 sier at det i 100-metersbeltet langs sjø og langs vassdrag «skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». Elvebredder og elvesletter er eksempler på natur som kan dempe effektene av flom, og bør så langt mulig ivaretas i arealplanleggingen Plan- og bygningsloven §1-8 Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - virkning for eldre reguleringsplaner før 2017 uten byggegrense mot sjø. I plan- og bygningsloven §1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Etter tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen byggegrense Veileder - søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven KER Hva er en dispensasjon? Utgangspunktet for alle tiltak er at de skal gjennomføres iht. plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter og arealplaner. En dispensasjon er et varig eller midlertidig unntak fra en eller flere av disse reglene som kommunen kan gi SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Revisjon Dato Arealplan-ID: Forslagstiller: Dato Revisjon Dato Revisjon Detaljregulering Reguleringsplan PBL 2008 §12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse-blokkbebyggelse BB1-2 (1113) E1-2 Energianlegg (1510) L Lekeplass (1610) §12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk. Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, plassering av tilbygg inntil 1,5 meter fra nabogrense, gbnr 50/41, Hagaveien 7, 3320 Vestfossen. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt

Strandsone i arealplanlegging - Miljødirektorate

 1. dre byggetiltak som er unntatt fra krav om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Det vises til kapittel 4 i veiledning til byggesaksforskriften for oversikt og detaljert beskrivelse av tiltak som kan gjennomføres uten at det må søkes om tillatelse.. Veivisere for avklaring om søknadsplik
 2. Byggegrense Strandlinje sj SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 2008. Sign. Vedtatt av Askøy kommunestyre: Offentlig ettersyn fra 29.06.2012 til 31.08.2012. Title: Arealplankart 2012-2023 Author: arkl Subject: Arealplankart 2012-2023 Created Date: 20121214125449Z.
 3. Kommuneplanutvalget vedtok i møte 22.09.20 å også høre to områder som fikk feilaktig arealformål i kommuneplan 2019- 2035. Endringen anses som en feilretting, men sendes på høring for å ivareta prosesskrav i Plan- og bygningsloven. Sak Høring av to endringer/inkurier i Kommuneplan for Sandnes 2019- 2035. Vedtak sak 11/20 (eget vedlegg

Avstand til nabo / Plassering av bygning / Høyde på

Balkong eller veranda, med samlet bruksareal eller bebygd areal større enn 15 m 2, og inntil 50 m 2. Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense; Tiltaket har samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 50 m²; Tiltaket må være i samsvar med plan - og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til. Forslag til endringer i plan-og bygningsloven • Brev fra KMD til fylkesmennene 8. mars 2017: • Forslag til slik lovendring ble fremmet i Prop. 149 L (2015-2016) om endringer i plan-og bygningsloven. Stortinget behandlet lovproposisjonen 23. februar 2017, men dette forslaget ble ikke vedtatt

Å bygge ved riks- eller fylkesve

Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov Plan- og bygningsloven fra 2008 er den fremste loven for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og arealbruk spesielt. Intensjonen er å sikre en bærekraftig utvikling. Loven har fungert i snart 6 år, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker nå å høste erfaringer med lovendringene som ble gjort, og vurdere om det er behov for endringer Begrunnet søknad jf. reglene gitt av Plan- og bygningsloven §19-1 innkom kommunen den 25.04.14. Det er søkt om fravikelse av arealformål samt byggegrense til sjø gitt av Plan- og bygningsloven §1-8. Kommunedelplan for Sør- og Nord-Herøy med omland, plan id. KPSEN2011 regulerer areal for eiendommen 4/326. Eiendommen er på 1,3 daa (1300 m2) 78/20 Plan- og næringsutvalget 26.08.2020 Samlet saksfremstilling - Gbnr 048/007 - Søknad om dispensasjon og deling av grunneiendom Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 2 innvilges dispensasjon fra krav om byggegrense langs fylkesvei som omsøkt. Vilkåret det dispenseres fra blir ikk 166 bnr. 388. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3. oppføring Ørland kommune gir dispensasjon fra vist byggegrense i reguleringsplan for Reksterberg for av sykkelbod som tilbygg til bolig på gnr. 166 bnr. 388. Dispensasjonen er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei 866 slik at tilbygget kan oppføres 0,8 meter over byggegrense. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis rammetillatelse for: - oppføring av to tilbygg som vist på plantegning vår felles grense enn fastsatt i plan- og bygningsloven. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12 Les mer om Plan- og bygningsloven. Lovdata. Byggereglene hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2 Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. Oversikt over alle bygningslover siden 196

Dispensasjon fra byggegrense mot vei og mot nabo - Codex

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SIST REVIDERT: 3. gangs behandling i MPR-utvalget 2. gangs behandling i MPR-utvalget 1. gangs behandling i MPR-utvalget Offentlig ettersyn Offentlig ettersyn Kunngjøring av oppstart av planarbeidet Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Rana kommunestyre SAKSNR DATO Svenskveien. Vedtak i Komite plan - 28.06.2017 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra regulert byggegrense mot privat veg for oppføring av tett gjerde. Behandling i Komite plan - 28.06.2017 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Dispensasjon fra byggegrense i detaljreguleringsplan

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlin Vedtak i Komite plan - 16.01.2019 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra regulert byggegrense mot fylkesveg 36. « Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra hensynssonen båndlegging etter plan- og bygningsloven» for ny jernbanetrasé. mete Byggegrense Regulert senterlinje vei N Målestokk 1:1000 Kartgrunnlag for digitalisering FKB-A (M 1:1000) SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Utlagt til offentlig ettersyn fra 2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak Planen utarbeidet av. Vedtak i Utvalg Plan og Miljø - 14.10.2020 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra regulert grad av utnytting for oppføring av garasje- og carportanlegg. regulert Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra byggegrense mot fv. 6788 for oppføring av garasje- og. Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd har slik ordlyd: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Dette må du tenke på Statens vegvese

Mangelfulle vedtak om dispensasjoner i strandsonen

Forholdet mellom avstandskravet i plan- og bygningsloven

I spredtbygd strøk er slike inngrep ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Publisert 20. mars 2009 Økokrim har i flere saker sett at dette unntaket fra plikten til å søke kommunen om byggetillatelse kan føre til større terrenginngrep enn det som kanskje var Kommunal- og regionaldepartementets intensjon Dette krever ikke søknad . Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk Introduksjon til planlegging etter plan og bygningsloven for politikere, studenter og folk flest

Plan- og bygningsloven § 20-1, regner opp hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene.Ikke alle tiltak må behandles av kommunens byggesakskontor. Noen tiltak kan gjennomføres uten byggesøknad, mens andre krever søknad og kan utføres av tiltakshaver selv PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AVERØY KOMMUNE PLANEN UTARBEIDET AV: 185/2012 28.11.12 39/2015 19.05.15 1 MG 25/2015 03.03.15 24/2011 03.03.15 2010/3382 Elv/Bekk Elv/Bekk kant usikker Elv/Bekk kant Innsjøer og vassdrag Boligbebyggelse Avløpsanlegg Uthus/naust/badehus Lekeplass Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR .1.

Avstand til nabogrense, vei, jernbane og vassdrag

planområdet Plan- og bygningsloven forutsetter ikke at forslagsstiller har eiendomsretten til planområdet Men det vil være en fordel at forslagsstiller enten eier store deler av planområdet, eller har avtale med Oppstart 1 . Bestilling av oppstartsmøte 2 . Anbefaling av oppstart 3 . Oppstartsmøte 4 . Vurdering av KU-plikt 5 Vedtak i Utvalg Plan og Miljø - 09.12.2020 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd gis det dispensasjon fra følgende: - Kommuneplanens arealdel best. 2.1.5 - BF2 - grad av utnytting - Kommuneplanens arealdel best. 2.1.5 - BF2 - takform - Reguleringsplan for Stjørdal bygningsdistrikt (1963-planen) - byggegrense mot ve har myndighet etter plan- og bygningsloven og som skal fatte vedtak i saken. Byggegrense skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, vegvedlikeholdet, driften av vegen, arealbehov ved utbedring av vegen og miljøet langs vegen. I situasjonskart målestokk 1:500, datert 12.04.2019, er tilbygget vist plassert i det vestre hjørnet på boligen

Dispensasjon fra reguleringsplan garasje - rundskriv t-5GISLINE WebPlan 4Kapittel 6 Beregnings- og måleregler - Direktoratet forPlannytt 3 - 2017 - regjeringen
 • Bartercard Scotland.
 • ETF Sparplan Erfahrungen.
 • KNO3 kopen Intratuin.
 • UKSpreadBetting review.
 • D cent User Guide.
 • Cryptopia Stuff.
 • AMF Tillväxtmarknader.
 • Marco Borsato nieuwe vriendin.
 • Forex trader salary UK.
 • Sälja kläder.
 • Olycka Aitik.
 • Mina konton Swedbank.
 • Buy alt coins.
 • Cern particle accelerator size.
 • AfterPay app.
 • Loanstep utbetalning Swedbank.
 • Gula byn Lindvallen karta.
 • Bodens kommun lediga jobb.
 • Töllsjö grotta.
 • Fintech times forward features.
 • Hackade lösenord lista.
 • The Sandbox crypto price prediction.
 • Lazy Spa Riviera reviews.
 • Celsius crypto price.
 • Hackade lösenord lista.
 • Assistant Trader salaire.
 • Historia podd barn.
 • Achat Ripple carte bancaire.
 • Hitta mäklare logga in.
 • Biodling kurs Örnsköldsvik.
 • Groundfunding Trä Kronor.
 • Heaven benchmark msvcp100 dll.
 • SAS direktflyg Italien.
 • BlockFi competitors.
 • Apple assets.
 • Telegram app for macbook pro.
 • YFI BTC.
 • Reddit BTG stock.
 • Рипъл дело.
 • JYSK duk.
 • DIY lip balm.